Sol·licitud de pressupost

Dades de contacte

Questionari Tipus d'empresa:
Societat anònima
Societat limitada
Empresari individual/professional
Comunitat de bens
Societat civil
Societat comanditària
Altres      Especificar:

Treballa durant tot l’exercici o realitza alta i baixa censal (model 036) de temporada?
Tot l’any
De temporada. De a

Satisfà lloguer d’algun local (implica realitzar model 115)?

No

Té algun treballador assalariat?
Sí    Quants?
No

Té algun treballador en el règim especial d’autònoms?
Sí    Quants?
No

En cas afirmatiu, s’ha de confeccionar nòmina per aquests treballadors autònoms?
Sí    Quantes?
No

Porta comptabilitat?

No

Tipus d’estimació del rendiment:
Estimació directa normal
Estimació directa simplificada
Estimació objectiva (per mòduls)

Vol que nosaltres realitzem la comptabilitat pel seu compte o vostè ens facilitarà la informació necessària per a confeccionar els models trimestrals?

Mèdia Assessors portarà la comptabilitat
Es portarà des de la pròpia empresa
Comentaris