Termes i condicions

Aquest és el lloc web que Mèdia Assessors posa a disposició dels seus clients i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar informació i serveis a aquests usuaris, a més de donar-se a coneixer com a empresa i mostrar la nostra activitat.

Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts. Tots ells són propietat de Mèdia Assessors, si no s'indica el contrari. Queda totalment prohibit qualsevol ús no autoritzat explícitament per Media Assessors, propietaris del copyright.

Mèdia Assessors no es responsabilitza del contingut que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consta en el lloc Web o a la qual es redirigeix a partir d'enllaços o altres sistemes. En aquest lloc web l'usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents d'aquesta, la seva única finalitat és facilitar l'accés a altres fonts d'informació relacionades amb l'activitat de Mèdia Assessors i la seua inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si és el cas, puguin correspondre als seus autors. Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web de Mèdia Assessors haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual establerts.

Mèdia Assessors no es fa responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no es destinaran a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a tercers, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que establix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

Mèdia Assessors utiliza tots els mitjans disponibles perquè els continguts del lloc Web estiguin lliures de virus informàtics. No obstant això, no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per aquests, l'absència dels quals no queda mai garantida.

Mèdia Assessors es reserva el dret de modificar i ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d'aquest lloc web en qualsevol moment i sense avís previ.

L'interés de Mèdia Assessors és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat. Per això el manté, i posa tots els mitjans raonables per a aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles disfuncions i/o anomalies en el seu funcionament causades per una circumstància accidental, força major o treballs de manteniment, que impossibilitin el correcte accés al lloc web.

Mèdia Assessors podrà modificar els termes i condicions que apareixen en esta pàgina i, per tant, aconsella la seva consulta amb una periodicitat raonable

L'ús d'aquest lloc web implica el coneixement i l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquest document. A més, la utilització de determinats serveis a disposició dels usuaris en aquest lloc web pot estar sotmesa a condicions especials, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc. podeu utilitzar l'adreça de contacte d'aquest lloc web o dirigir-vos personalment a les nostres oficines a Jaume I, 17 1r 1a. 07860 Formentera.

Els usuaris i les usuàries poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que els otorga la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sobre les seves dades, sol·licitant-ho amb identificació prèvia, personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic.